POWERPROJECT teamplan poskytuje:
• Kompletní přehled o celém vašem projektu
• Flexibilní řešení vyhovující vašim měnícím se potřebám
• Efektivní plánování a koordinaci pracovních a jiných zdrojů
• Jedinou centrální databázi pro vyšší úroveň spolupráce
• Komplexní řízení nákladů v různých měnách
• Důvěrně známé rozhraní snižující čas potřebný na osvojení
• Mimořádnou kapacitu pro rozšiřování standardní funkčnosti
• Unikátní multiuživatelské prostředí v režimu reálného času
• Záviděníhodný soubor rysů a funkcí
• Nejlepší možnost pro dosažení Vašich cílů
• Bezkonkurenční hodnotu za Vaše peníze

POWERPROJECT teamplan je špičkový softwarový nástroj pro řízení projektů, jejich pracovních, materiálových zdrojů a nákladů. Používá-li se spolu se serverem POWERPROJECT teamplan ENTERPRISE, poskytuje spolehlivá řešení při řízení rozsáhlých projektů.

Rozhraní
• Obvyklá rozhraní vyhovující nabídce a nástrojům Microsoft Offic
• Rozhraní stylu Windows Explorer pro hierarchické řízení knihoven. Unikátní prohlížeč projektů umožňuje snadné ovládání a označování urychlující práci.
• Intuitivní "drag & drop" označování zdrojů, kódů aj.
• Klasické tabulkové a diagramové pracovní prostředí.
• Uložení slov v tabulkových buňkách, z nichž každá může mít svůj vlastní font a vzhled.
• Překvapivá velikost datové oblasti pro diagramy:
• Změna měřítka na monitoru tažením myší
• tři různá horizontální měřítka
• až 10 řádek s mnoha různými vstupy (např. fiskální údaje, dny v týdnu, rok + měsíc atd.)
• Pohledově podložený a plně opravitelný přehled filtrovaných a tříděných dat.
• Neomezené použití Undo i Redo po předchozím uložení souboru.
• Plovoucí dialogy zobrazované na monitoru po dobu editace. Okamžitě znázorňované změny. Současná editace mnoha prvků.
• Kontrola pravopisu prostřednictvím slovníků Microsoft Office.
• Kontrola výřezů - "zoomování".
• Podpora "rolování a posunu obrazu beze změny měřítka" pomocí "myši s kolečkem" Microsoft Intellimouse.
• Unikátní možnost a rozsah "rolování" od horního levého do dolního pravého rohu.
• Možnost termínované kontroly a vyhledání aktuální úlohy
• Možnost ovlivnění hloubky a barvy řešené úlohy zdroje a nákladového diagramu pro zvýraznění plánů.
• Editace a násobná editace pomocí nástrojových oken včetně matematických funkcí.
• Všechny nástroje lze zapnout nebo vypnout (včetně samotného diagramu), aby se získal věrný náhled výstupu na monitoru a při tisku.
• Datumová lupa pro snadný výběr časových termínů.
• Zabezpečení autorizačním heslem.

Charakteristické rysy řízení projektů
• Časové jednotky od sekund po roky. Pracovní jednotky a uplynulý čas. Uživatelem definované jednotky, např. směny.
• Formulace úloh kresbou nebo písemně. Objektové vstupy pro podobné a opakující se úlohy. Jednotlivé úlohy si uchovávají časovou jednotku svého vzniku, mohou být vybaveny poznámkami a vlastním uspořádáním "ALAP/ASAP".
• Násobné úlohy v jednom řádku a v jednom módu pro kompatibilitu s jinými produkty.
• Tvorba časových termínů jedním kliknutím. Speciální značky pro termíny zahájení a dokončení projektu.
• Komplexní kontrola kalendářních dat. Časové přizpůsobení všech pracovních podmínek. Každá úloha nebo zdroj může mít svůj kalendářní rozvrh. Plány mohou mít stránkový kalendář zaměřený na aktuální pracovní dobu. Nepracovní doba se identifikuje "přerušením".
• Podporují se všechny typy vzájemných vazeb, tj. FS, SS, FF a SF, s hodnotami přednosti nebo zpoždění. Vazby předností nebo zpoždění lze zakreslit přímo do plánů.
• Vstup dávkových vazeb. Rušení vazeb mezi jednotlivými úlohami. Posunování vazeb stejně tak jako normální přetahování. Kreslení svislých přímek v případě potřeby jako křivek. Podpora vazeb mezi úlohami v jednom řádku. Vazby lze sdružovat do kategorií stejného vzhledu. Kategorie lze zobrazovat nebo skrývat.
• Vazby lze podrobně zkoumat. Podrobit zkoumání lze úlohu na "druhém konci" řádku. Lze vybrat jednu z úloh, zjistit a zkoumat úlohu předcházející a následující - v tomto módu lze pátrat po dalších logických závislostech.


• Pro jednotlivé úlohy lze stanovit rozsáhlé podmínky - zahájení ihned, zahájení ihned nebo později, zahájení ihned nebo dříve, ukončení ihned, ukončení ihned nebo později, ukončení ihned nebo dříve, doba práce mezi zahájením a ukončením.
• Projekty a jejich části mohou být přeplánovány např. analýzou kritické cesty. Podporuje se plánování vpřed a vzad. Lze vygenerovat negativní tok dat. Vázané kategorie lze při novém plánování s volbou alternativních logických schémat zanedbat
• Úlohy lze shrnovat do libovolně komplexních hierarchicky uspořádaných a členěných pracovních struktur (WBS). Podporuje se libovolně přizpůsobitelné číslování dílčích pracovních operací. Operace typu přesuň/kopíruj/vymaž se promítají do všech podřízených úloh. Všechny podrobnosti podřízených úloh se vzestupně přenášejí do úrovně souhrnů. Mezi jednotlivými souhrnnými úlohami lze vytvářet příslušné vazby.
• Úlohy lze klonovat, což zajišťuje bezproblémové přenášení změn na činnosti obdobných procesů.
• Strukturu plánu lze členit pomocí součtových činností, nebo technikou podprojektů
• Podporují se síťové úlohy včetně kompletních editací a sdílení údajů. Ze síťových úloh lze vytvářet příslušné vazby.
• Dokonalá flexibilita kódování úloh a zdrojů se dosahuje prostřednictvím neomezeného počtu kódových knihoven znázorňovaných barevným kódováním.
• Výstupy jsou ve formě označených pohledů. Každý pohled má svůj filtr, související tabulku a oblast platnosti. Vše lze plně editovat.
• Vynikající možnosti editování zahrnují celoúlohové, řádkové a násobné příkazy kopíruj, přesuň a přidej.
• Komplexní základní čára úlohy trvale vybavená všemi původními podrobnými údaji. Neomezená možnost porovnávání a úprav. Jednotlivé položky lze editovat a přidávat k nim omezené množství dat. Údaje základní čáry lze znázorňovat na samostatném řádku. Speciální možnost volby příkazu "návrat na" pro uložení a obnovování scénářů typu "co nastane, když" namísto "historických" informací.• Vynikající možnosti postupného vývoje plánu při zavádění aktualizovaných vstupních dat. Podporuje se vývoj nedodržující postupné pořadí. Zoubkované vývojové linie zvýrazňují na monitoru problémové oblasti. Unikátní "Vývojová období" znázorňují pomocí kalendářních dat a barvy práci uskutečněnou ve specifickém období. Aktualizované vývojové hodnoty se vzestupně přenášejí do souhrnných úloh. Větší počet dokončených časových úseků lze nahradit znázorněním průběžného vývoje.
• Nejvýznamnější úlohy a knihovny lze přenést do sekce pro lokální editaci na jiném počítači (off-line). Tento stav podporuje výstupy typu "pouze pro čtení", "čtení-zápis" a "čtení-zápis-mazání".

Řízení pracovních a materiálových zdrojů
• Podporují se dva typy zdrojů, tj. trvalé (pracovní síly a zařízení) a spotřební materiál.
• Zdrojové knihovny lze organizovat jako hierarchické uspořádání kvalifikace a specializace. Pracovní zdroje mohou mít násobnou kvalifikaci. Podporují se rovněž skupinové specifikace zdrojů. Stejný zdroj lze umístit mnohonásobně.
• Zdrojové "pruhy" mohou na diagramu znázorňovat nasazení každého jednotlivého zdroje.
• Lze použít různé metody modelování zdrojů vyjadřující trvání úlohy na základě pracovního úsilí nebo náročnosti práce. Zdrojové nástroje usnadňují rychlé editování.
• Nástroj "Náhled na strukturu zdrojů" znázorňuje úlohy přiřazené každému zdroji ve strukturované formě, kterou lze editovat.
• Dialog na projektové řízení zdrojů usnadňuje vyznačování "požadovaných" zdrojů a jejich pokrytí "plánovanými" zdroji.
• Pomocí nástroje "Náhled na přiřazení zdrojů" se identifikují dostupné zdroje s potřebnou kvalifikací. K dispozici jsou kompletní nástroje pro editování.
• Dobře řešitelné a určitelné grafy zahrnují histogramy kvalifikací a jednotlivých zdrojů. Úlohy vedoucí k nadměrnému nasazení zdrojů lze snadno identifikovat v náhledu, který lze editovat. Grafy obsahují údaje základní čáry. Grafy lze prodloužit s použitím matematických rovnic. Kopie se získá jediným kliknutím.
• Vyvážené využití zdrojů lze docílit definováním rozpětí dat, specifikací zdrojů a jejich prioritami. Lze využít prodloužení termínu dokončení nebo bilancování použitých zdrojů. Nasazení zdrojů lze dělit, protáhnout nebo definovat minimální úrovní.
• Standardní způsoby definování nepracovních časů, např. řídicí práce, administrativa, nemoc apod.
• Nasazení zdrojů lze individuálně rozvíjet. K dispozici je procentní hodnota úsilí pro dokončení práce.

Řízení nákladů
• Pro přesné finanční toky (cash flow) se znázorňuje průběh nákladů a příjmů.
• Zdroje mohou mít nákladové a příjmové položky pro různé sazby mezd a plateb.
• Nákladové knihovny lze organizovat jako hierarchické uspořádání nákladových středisek. Stejné nákladové středisko lze nasadit mnohonásobně.
• Nákladové "pruhy" lze na diagramech znázornit pro každý případ nákladů nebo příjmů.
• Lze použít různé modelovací metody, včetně pevných nákladů a nákladů proměnlivých s časem nebo množstvím. Nákladové nástroje usnadňují rychlé editování.
• Nástroj "Náhled na strukturu nákladů" znázorňuje identifikované souhrnné náklady ve formě, kterou lze editovat.
• Dobře řešitelné a určitelné grafy zahrnují souhrnné a jednotlivé náklady. Grafy obsahují údaje základní čáry. Grafy lze prodloužit s použitím matematických rovnic. Kopie se získá jediným kliknutím.
• Alokaci nákladů lze individuálně rozvíjet. K dispozici je procentní hodnota nákladů pro dokončení práce. Aktuální náklady nejsou ovlivněny změnami v knihovnách sazeb.
• K dispozici jsou sazby "analýzy přidané hodnoty".
• Podporuje se vyčíslení v několika měnách, např. USD, GBP, Kč, Euro atd. Lze definovat vlastní měnu a fixní její výměnný kurz. Měny vstupů se zachovávají. Kterýkoli ze sloupců tabulky může být znázorněn v jakékoli měně.

Správa projektu v reálném čase
• POWERPROJECT teamplan ENTERPRISE zabezpečuje při správě programového díla důsledné multiuživatelské a multiprojektové služby.
• POWERPROJECT teamplan ENTERPRISE udržuje trojvrstevnou architekturu klientského serveru, pomocí které podporuje aktualizace programového díla v reálném čase. V průběhu editace jsou ve všech náhledech stejných dat okamžitě vidět příslušné změny.


• Všechny knihovny (zdrojové, nákladové, kódové aj.) jsou dostupné pro všechny prvky ve všech projektech programového díla z jedné databázové schránky. Editovatelné náhledy jsou v případě potřeby aktivní ve všech projektech.
• Rozsáhlá přístupová práva uživatelů zabezpečují důvěryhodnost a vymezují přístupné oblasti. Jména a hesla jsou chráněna proti zneužití.
• Editační módy zahrnují kooperativní editace (měněné prvky se nezamykají) nebo chráněné editace (měněné prvky jsou uzamčeny až do doby uložení změn).
• Podporuje se elektronická pošta mezi připojenými klienty.
• Auditorský záznam všech akcí uživatele včetně editačních podrobností.
• Podporuje se mnoho typů spojovacích protokolů mezi serverem a klienty, např. všechny protokoly LAN a WAN, TCP/IP, sdílené soubory, pevné adresy IP (pro přímý internetový vstup) aj.
• Možnosti "odhlášení dat" a "přihlášení dat" dat (viz výše) jsou ideální pro účely správy programového díla.

Připojitelnost a rozšířitelnost
• K dispozici je standardní jazyk Microsoft Visual Basic for Applications, který tento software zpřístupňuje pro jakékoli představitelné využití. Prostřednictvím rozhraní s externími aplikacemi a daty lze rozesílat e-maily při specifických událostech, automatizovat pravidelné operace. Zajištěn je plný přístup ke všem vnitřním funkcím a zvláštnostem.
• Otevřený souborový formát využívá Microsoft Access® (není však zapotřebí), nebo jednoduchý textový formát, který se při použití hesla zašifruje.
• Příkazy "otevři" a "ulož" ve formátu Microsoft Project eXchange (MPX).
• Možnost připojení otevřených databází s použitím řadičů DAO nebo ODBC náhradou za MS Access®. Přirozené používání serverů SQL, Oracle, Microsoft. Databáze mohou být umístěny na jakémkoli serveru nebo operačním systému.
• Neomezeně rozšiřitelná datová struktura pomocí "uživatelem definovaných polí" pro každý předmět řešení. Podporují se číselné řady, celočíselné hodnoty, čísla s plovoucí desetinnou čárkou, datumové a Boleovské hodnoty. Uživatelem definovaná pole jsou dostupná prostřednictvím VBA.
• Pro podrobné zkoumání a filtry je k dispozici dotazový jazyk pro zkoumání dat kompatibilní s SQL. Pro jednodušší případy zkoumání je snadný přístup pomocí "průvodce".
• Meziprogramová komunikace OLE2 využívá stejnou syntaxi jako rozhraní VBA. Makra napsaná v MS Excel® , MS Word® aj. slouží k ovládání programu TeamPlan nebo ke zkoumání jeho výsledků.
• Plné zabezpečení proti poruchám! Klient nebo server mohou mít poruchu, po opětném nastartování se překvapivě obnoví všechna neuložená data.
• POWERPROJECT teamplan je dostupný jako OCX. Jde o plně pracovní program bez uživatelského rozhraní, který lze vložit do jakéhokoli jiného softwarového balíčku. Poskytuje neomezený přístup k mechanismu řízení projektu pro neomezený počet uživatelů s okamžitým záznamem všech změn. Jeho využívání zahrnuje okamžité aktualizování Intranetových, Extranetových nebo Internetových stránek, které lze prohlížet vhodným prohlížečem
• POWERPROJECT teamplan WEB Viewer umožňuje zobrazovat údaje z databází projektů vzdáleným uživatelům v rámci Intranetu, Internetu v dynamické podobě.

Grafika
• K dispozici je formát RTF, víceřádkové anotace s různými fonty a s různým vzhledem. Lze je připojit k úlohám, se kterými se pak přemísťují, nebo je lze v libovolném místě opustit. Jednotlivé kategorie skupinových anotací lze zobrazovat nebo skrývat.
• Odkazy na projektové údaje lze uvádět do textových anotací tak, aby hodnoty vždy odpovídaly platné informaci. V textových anotacích se podporují také funkce.
• Import podporuje grafické formáty BMP, WMF, EMF, JPG a GIF.
• Export do grafických formátů HTML, BMP, JPG, EMF a do schránky.
• Sdílení objektů OLE z jakéhokoli registrovaného programu. Vstup připojených nebo sdílených ikon tabulkového procesoru MS Excel® a textového editoru MS Word®. Editace buď lokální nebo v rámci uvedených programů.
• Převedení filtru SQL k anotaci pro spuštění procesu.
• Grafické rámečky výstupů, např. okraje se snadno vytvářejí pomocí připojeného PowerDraw. Záruka, že loga, texty aj. nebudou měněny. Náhled rámečku podle výběru.
• Uznávaná vysoká výstupní kvalita plně odpovídající průvodce. Nově se podporuje vícestránkový výstup v rámci rámečku. Mnoho měřítkových možností zajišťuje, že snadno a rychle dosáhnete výstup podle vašeho přání. K dispozici je mnoho volitelných legend pro popis symbolů aj. pro které stačí zadat pouze požadovaný rozsah dat. Uchovává se pravidelná sbírka uspořádání výkresů v tiskovém profilu pro pozdější vyvolání tisku. Vynikající náhled výkresů s nástroji pro ovlivnění jejich vzhledu na monitoru. Možnost výběru vlastního jazyka a výstupu
• Pohledy, větve a projekty se ukládají jako výstup HTML - popř. s grafikou - pro publikování na Intranetu, nebo Internetu.

Požadavky na hardware
Operační systém Microsoft® Windows ® 95, 98, 2000, NT4 (Servisní balíček 3+), XP
Procesor P133+, 32+ Mb RAM, 70 Mb pevný disk, doporučuje se SVGA.
POWERPROJECT teamlan ENTERPRISE P350+, 128+Mb pevný disk, multiprocesorová podpora.

Výrobce: Asta Development

Home | AEC data | Service | Company Info